rent-a-car-272

Jesteś tutaj: Home Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez firmę P.U.H 272 Dariusz Jelonek w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca - ważny paszport) oraz od co najmniej 2 lata posiada ważne honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji "Najemca" wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym i bez zachowania formy pisemnej.

3. Samochód może być kierowany tylko przez Najemcę lub/i osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wskazane osoby muszą spełniać wymogi określone w pkt. 2 Regulaminu.

4. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu. Postanowienia pkt. 2 - 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

5. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia, aby osoba kierująca pojazdem posiadała stosowne uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem wymagane przez polskie prawo oraz spełniała wymogi i posiadała w momencie kierowania pojazdem dokumenty określone w Regulaminie.

6. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie trzeciej lub nie wskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł. netto oraz poniesienia wszelkich kosztów w przypadku ewentualnych szkód poniesionych przez Wynajmującego wynikających z nieuprawnionego użyczenia pojazdu bez względu na wypłacone Wynajmującemu odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych.

7. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub/i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.

9. Ilekroć w umowie najmu lub/i w Regulaminie mowa jest o obowiązkach Najemcy związanych z eksploatacją samochodu, obowiązki te obciążają również każdą osobę kierującą pojazdem. Najemca jest zobowiązany zapoznać każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

10. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba, że strony postanowią inaczej.

11. W wypadku, jeśli Wynajmujący poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.

12. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

13. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

OBOWIĄZKI NAJEMCY, ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU

15. W czasie użytkowania Najemca lub każda osoba kierująca pojazdem zobowiązane się do:

a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane).

b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),

c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

d) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,

e) utrzymywania samochodu w należytej czystości.

16. Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę RP wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami RP. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej.

17. Przemieszczanie pojazdu jest bezwzględnie zakazane w odniesieniu do następujących terytoriów: wszystkie kraje pozaeuropejskie oraz Rosja, wszystkie kraje powstałe z b. republik ZSRR, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Rumunia, Serbia, Turcja. Postanowienia dotyczące kary umownej i uprawnienia Wynajmującego do rozwiązania pkt 16 stosuje się odpowiednio.

18. W szczególności zabrania się:

a) holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,

b) przekraczania dopuszczalnej ładowności,

c) palenia tytoniu w samochodzie.

d) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.

W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a) albo c) bądź d) niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł. brutto za cały okres wynajmu.

W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt. d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

e) mycia samochodu na myjni automatycznej.

18. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

ROZWIĄZANIE UMOWY,  ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU

24. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej.

25. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem a także gdy Najemca narusza istotne postanowienia umowy bądź Regulaminu, a w szczególności użytkuje pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem.

26. Umowa najmu ulega rozwiązaniu w wypadku utraty pojazdu.

27. Najemca jest zobowiązany najpóźniej z chwilą zakończenia obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego w umowie miejsca. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego.

Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i może zostać zgłoszone Policji. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca wskazanego w umowie, w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.

28. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

29. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg. stawki ustalonej w cenniku niniejszego regulaminu.

30. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz.

b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, opony, felgi, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii, zderzaki, anteny).

c) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę.

d) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu.

e) odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

31. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

32. W przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy albo/i kluczyków samochodu Najemca zostanie obciążony opłatami wymienionymi w regulaminie.

USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ POJAZDU, MANDATY - PROCEDURA POSTĘPOWANIA

36. W razie wypadku drogowego lub stłuczki, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu niezwłocznie, nie później niż do 12 godzin od momentu zdarzenia oraz w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy do skontaktowania się z Wynajmującym (tel..506178782/508216700) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.

37. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.

a) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wykroczenia drogowe wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego. O ile zajdzie taka konieczność w celu ustalenia sprawcy wykroczenia Wynajmujący przekaże Policji lub uprawnionym Organom dane osobowe Najemcy.  

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

40. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "opłacie w związku ze zdarzeniem" należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego, Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

41. Z uwzględnieniem postanowień poniższych, w wypadku jeżeli likwidacja szkody w wynajmowanym pojeździe nie zostanie dokonana w ramach zawartych umów ubezpieczenia lub ubezpieczenia OC sprawcy szkody, lub też nie została pokryta przez sprawcę szkody, Najemca jest zobowiązany do pokrycia szkody.

41. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

a) umyślnego uszkodzenia pojazdu,

b) uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

c) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego - franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

d) przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

e) szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,

f) szkody całkowitej, rozliczanej w, ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt 42 ppkt h), oraz ppkt i) Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem),

g) wszystkich szkód częściowych objętych polisą Auto Casco (Najemca zostanie Obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem),

h) kradzieży samochodu, w wyniku której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca.

i) kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca,

j) włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca.

k) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

43. Samochody nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty). Najemca będzie zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego samochodu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie nie wywiązania się z tego obowiązku.

44. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.  

  Ceny podane są w PLN. Podane ceny są kwotami brutto.

CENNIK - OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM I KARY UMOWNE

1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 700 zł. za każdą z brakujących rzeczy.

2. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem zagubionych lub zniszczonych rzeczy wymienionych w pkt. 1, 3, 4, 5, 18, 19, 20 - 100,00 zł.

3. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka 500 zł.

4. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka 700 zł.

5. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu 200 zł.

6. Brak kołpaka nieoryginalnego 50 zł.

7. Brak kołpaka oryginalnego 100 zł.

8. Brak panelu do radia 300 zł.

9. Uzupełnienie brakującego paliwa w/g cennika BP Express + 50 zł opłata manipulacyjna.

10. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonania innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 500 zł. - kara umowna.

11. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 30% - opłata manipulacyjna.

12. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 5 000 zł. - kara umowna.

13. Palenie tytoniu w samochodzie 500 zł. - kara umowna.

14. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 500 zł. - kara umowna.

15. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem 5 000 zł. - kara umowna.

16. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP - 500 zł. za każdą dobę pobytu samochodu za granicą - kara umowna.

17. Zwłoka w zwrocie samochodu - 300ZŁ/doba

18. Opłata administracyjna za szkodę rozliczaną w ciężar polisy Auto Casco wynajętego auta 3 000 zł.

19. Uszkodzenia szyb, lusterek, opon, felg, kołpaków, reflektorów, drobne uszkodzenia elementów karoserii, zderzaków, anten, oraz innych nie wymienionych - opłata w/g cennika producenta (części oryginalne) + marża 30% - opłata manipulacyjna.

20. Uszkodzenia silnika poprzez np. tankowanie paliwa złej jakości oraz uszkodzenia innych elementów mechanicznych pojazdu z winy Najemcy - opłata wg cennika producenta (części oryginalne) + marża 30% - opłata manipulacyjna

21. Zarejestrowanie przez moduł GPS przekroczenia dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika (tj. zakres obrotów w polu czerwonym) 1 000 zł - kara umowna.

22. Stwierdzenie mycia pojazdu w myjni automatycznej - 500 zł - kara umowna.

23. Stwierdzenie przewożenia zwierząt - 300 zł - kara umowna.

24. Opłata za udostępnienie informacji organom ścigania o kierującym pojazdem w związku z popełnionym wykroczeniem - 50 zł.

Ceny podane są w PLN. Podane ceny są kwotami netto, do wskazanych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

Oświadczam, że zapoznałem sie z powyższym regulaminem i akceptuje w całości jego treść.

data:

Podpis Najemcy:

nie czekaj skontaktuj się z nami!

Wyślij do nas email lub zadzwoń na +48 797 788 776